• Uni g

โลโก้นั้น แท้จริงแล้วสำคัญกับแบรนด์ อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ พ.ค. 3โลโก้?

“โลโก้” (LOGO) คือ “สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย” ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ ธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีหน้าที่ในการสื่อสารความเป็นแบรนด์ธุรกิจไปยังผู้ที่พบเห็น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจนผ่านระยะเวลาสั้นๆ ด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์